Brussel, 25 maart 2017

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.
Plaats: Université Saint Louis
           Broekstraat 119
           Lokaal 1100
           1000 Brussel

Programma:

9u Onthaal & koffie

9u15 Algemene ledenvereniging (alleen voor leden van de ANBF)

10u Pauze

10u30 - 11u10 De plaats van de moderne talen in het Pacte pour un enseignement d’excellence
Philippe Anckaert, HE Francisco Ferrer & Université libre de Bruxelles
Eerst bespreken we wat over de moderne talen te lezen staat in het jongste document van het Pacte d’excellence, dat in het begin van het jaar voor heel wat ophef zorgde, nl. het « Projet d’avis n° 3 du Groupe central » (december 2016). Vervolgens vergelijken we het standpunt van genoemde werkgroep inzake vreemde talen met de aanbevelingen van de experten die deel uitmaakten van de werkgroep Moderne talen van het Pacte. Wij buigen ons daarbij over wat zij in hun actieplan (juni 2016) als topprioriteiten stelden, nl. de lerarenopleiding, het nieuwe referentiekader voor Germaanse talen van de Franse Gemeenschap en, wat het Nederlands in het bijzonder betreft, de problematiek van de motivatie en attitudes van zowel leerlingen als leraars. Ten slotte hebben we het over de werkzaamheden van het consortium Moderne talen dat in het verlengde van de gelijknamige werkgroep opgericht werd (februari 2017) met als opdracht relevante didactische voorzieningen en hulpmiddelen voor te stellen in het kader van de nieuwe onderbouw (« tronc commun ») en de digitaliseringsplannen van de Franse Gemeenschap.

11u30 - 12u10 Hoe gaat de (toekomstige) lerarenopleiding moderne vreemde talen om met de uitdagingen van het Pacte pour un enseignement d’excellence?
Fanny Meunier & Philippe Hiligsmann, Université catholique de Louvain
Het Pacte d’excellence bevat allerlei elementen in verband met de toekomstige lerarenopleiding. In deze presentatie worden die elementen kritisch tegen het licht gehouden. Daarna gaan we in op stappen die lerarenopleiders de laatste jaren al ondernomen hebben en op stappen die in de toekomst zouden moeten worden genomen om de aanstaande leerkrachten nog beter klaar te stomen voor hun loopbaan.

12u30 Lunch

13u30 L’enseignement du néerlandais langue seconde en région de Bruxelles-Capitale et en région wallonne
Patrick Danau, Ville de Bruxelles
Les élèves bruxellois et wallons commencent l’étude du néerlandais à des moments différents de leur parcours scolaire, mais le groupe de travail chargé de rédiger les socles de compétence pour les langues modernes n’a pas eu la latitude de prendre en compte cet état de fait. Dans la dernière version des référentiels, pratiquement la totalité des attendus est identique pour les deux régions alors que le différentiel d’heures de cours est considérable. Nous examinerons quelles sont les conséquences de ce choix sur le plan de la cohérence conceptuelle des référentiels, du continuum pédagogique et de la motivation des apprenants.

14u00 Motivatie en attitudes tegenover het Nederlands in Franstalig België
Eloy Romero-Munoz, HE Francisco Ferrer
In Wallonië en Brussel lijdt Nederlands onder een ernstig imagoprobleem. De media aan beide kanten van de taalgrens smullen daarvan. Toch spreken de krantenkoppen en de werkelijkheid zich vaak tegen. Hoe verklaar je immers het ongelooflijk succes van immersieonderwijs in Wallonië? Waarom komen er steeds meer stemmen op om ook in Wallonië Nederlands als eerste vreemde taal op te leggen i.p.v. de keuze over te laten tussen Engels en de andere landstaal? Dergelijke vragen waren voor ons de aanzet tot een onderzoek naar motivatie (of gebrek daaraan) voor het Nederlands in Franstalig België. Terwijl in de literatuur de meeste aandacht naar de motivatie van leerders gaat, focussen wij op de attitudes en pedagogische keuzes van leerkrachten.

14u30 Kennis vs vaardigheden: eeuwige strijd of verzoening in zicht?
Nicolas Tybergin, HE Francisco Ferrer & HE Bruxelles-Brabant
Op school in de Nederlandse les leert Manon grammaticaregels. Alexander past als moedertaalspreker van het Nederlands diezelfde regels toe in de alledaagse communicatie, maar zonder het te beseffen. Is een gelijkschakeling van beide werkelijkheden denkbaar en kunnen we die op een didactisch verantwoorde manier verwerken in onze lessen moderne talen? Kunnen daarbij vaardigheden en kennis geïntegreerd worden? En last but not least met de ERK-niveaus worden geassocieerd?

15u00 Borrel

Inschrijvingsgeld
Gratis voor ANBF-leden; 30€ voor niet-leden, vooraf over te maken op rekeningnummer 001-2693456-36 van de ANBF (IBAN BE 46001269345636).