De ANBF bestaat sinds 1996, maar is in de loop van de tijd sterk geëvolueerd. Ze was eerst een vereniging voor neerlandici op academisch niveau in Franstalig België. Later werd haar doelgroep uitgebreid met de Franse neerlandici. Sinds 2011 wil de ANBF een ontmoetingsplaats vormen voor alle onderzoekers en docenten Nederlands in het Franstalige gebied, ongeacht het onderwijsniveau of –type.

De oprichting van de Association des Néerlandistes de Belgique francophone (ANBF) is een initiatief van een aantal docenten Nederlandse taal- en letterkunde aan vier universitaire instellingen in Franstalig België. Zij voelden de behoefte aan meer geïnstitutionaliseerde contacten tussen neerlandici werkzaam voor een Franstalig publiek op een hoger opleidingsniveau.

Het idee een belangenvereniging op te richten voor neerlandici in Franstalig België werd besproken in een speciale vergadering op het driejaarlijkse colloquium van de IVN in Antwerpen (augustus 1994). De eerste werkgroep bestond uit Guy Janssens (Université de Liège), Sonja Vanderlinden (Université Catholique de Louvain), Joseph Vromans (Université Libre de Bruxelles) en Elisabeth Leijnse (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix).

Door dit oprichtingscomité werd in 1996 een Vereniging Zonder Winstoogmerk in het leven geroepen.

Al spoedig vonden ook docenten uit het hoger onderwijs, met name van vertaalopleidingen, hun weg naar de ANBF. Op verzoek van een aantal Franse collega’s werd een paar jaar later de naam gewijzigd in Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France. De verkorte aanduiding ANBF bleef ongewijzigd.

In 2010 werd besloten voortaan de deuren van de vereniging wijd open te zetten voor alle neerlandici en docenten Nederlands, van basisschool tot universiteit, van immersieonderwijs tot volwasseneneducatie.