De websites http://www.anbf.be en http://www.anbf.eu zijn eigendom van de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht.

Maatschappelijke zetel: Place Cockerill 3, B 4000 Liège.

Contact: contact [dot] anbfatanbf [dot] be

 

De sites van de ANBF hebben als doel de leden van de vereniging – en iedereen die belangstelling heeft voor onderzoek en onderwijs op gebied van het Nederlands – te informeren over haar activiteiten. Leden vinden op de sites bovendien tools voor uitwisseling en samenwerking.

Als u de sites van de ANBF bezoekt, wordt u verondersteld deze wettelijk verplichte informatie en de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en ze te accepteren.

Bescherming van uw privacy

De persoonlijke gegevens die door middel van deze site worden verzameld, worden door de ANBF opgeslagen. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de activiteiten van de vereniging en van haar voornaamste institutionele partners, zoals de Nederlandse Taalunie. Ze zullen niet voor commerciële doelstellingen gebruikt worden en niet zonder uw toestemming aan andere buitenstaanders worden doorgegeven. 

U hebt toegangsrecht tot de informatie die betrekking op uzelf heeft. Ook kunt u deze gegevens corrigeren. Neemt u daarvoor per mail contact op via het adres bovenaan.

Voor zover mogelijk vraagt de ANBF toestemming aan degenene die deelnemen aan haar activiteiten voordat ze hun foto's publiceert. Als u toch op een gepubliceerde foto staat en u zich daartegen wilt verzetten, wordt u verzocht dat kenbaar te maken via het contactadres hierboven. 

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van de websites van de ANBF is door het auteursrecht beschermd en mag alleen gebruikt worden conform de Belgische wettelijke bepalingen terzake. Meer bepaald zijn publicitair of commercieel gebruik en reproductie verboden. De bezoekers verplichten zich ertoe de gedownloade elementen voor persoonlijk gebruik te reserveren. Als delen van deze sites gebruikt worden in het kader van onderwijs, moet de naam van de site en – waar mogelijk – die van de auteur(s) duidelijk vermeld worden. 

Derden die elementen van deze site ter publicatie aan de ANBF hebben afgestaan, houden hun eigendomsrechten. Hun toestemming dient dus gevraagd te worden voor elk ander gebruik van deze elementen.  

De leden van de ANBF die teksten en andere elementen (afbeeldingen, geluidsbestanden, video's, etc.) ter beschikking stellen voor publicatie op haar sites, garanderen dat ze alle nodige rechten en toestemmingen bezitten voor alle elementen die ze doorgeven of uploaden. Ze dienen te zorgen voor volledige bronvermeldingen en geen (delen van) werken aan te bieden die door het auteursrecht beschermd zijn. Ze blijven individueel verantwoordelijk voor de inhoud die ze aanbieden en moeten de ANBF vrijwaren van claims als gevolg van inbreuk op rechten van derden.

Verantwoordelijkheid

De ANBF streeft ernaar de bezoekers van haar websites kwaliteitsinformatie te bieden. Ze doet er alles aan om de juistheid van de gepubliceerde gegevens na te gaan, maar de inhoud van de websites is alleen bedoeld ter informatie. De ANBF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten. 

De websites en forums van de ANBF mogen niet gebruikt worden om inhoud te verspreiden die in strijd is met de wet of  de goede zeden. Als u van mening bent dat een site van de ANBF ongeoorloofde inhoud bevat, kun u dat het beste doorgeven via het contactadres aan het begin van dit document. 

Links naar andere sites

De sites van de ANBF bevatten talrijke links naar andere sites, die alleen vermeld worden ter informatie. De ANBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. 

De beheerders van sites van derden kunnen de ANBF op elk gewenst moment verzoeken de link naar hun site te verwijderen.